1. Uważamy, że...

  ...architektura jest ważnym elementem sukcesu naszych klientów i to przekonanie staramy się im przekazać

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest maxberg sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jerzego Janosika 17, 71-424 Szczecin.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail info@maxberg.pl lub adres korespondencyjny: ul. Janosika 17, 71-424 Szczecin.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
 6. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.