Przebudowa budynku przy ul. Janosika w Szczecinie

Created for Polska in 2015

We have done

  1. Architektura
ANALIZA PRZEDINESTYCYJNA DLA DZIALKI nr 90/7, OBRĘB 1022 POŁOŻONEJ PRZY ul. JERZEGO JANOSIKA 8-11 W SZCZECINIE

 

 

Autorzy

arch. Karol Nieradka
arch. Maja Szymkowiak

OPIS:
Nieruchomość oznaczona nr dz. 90/7 z obrębu 1022, Śródmieście 22, gmina Miasto Szczecin zabudowana jest budynkiem administracyjno-uczelnianym o pow. zabudowy 1554 m2 oraz budynkami garażowo – magazynowymi o łącznej pow. zabudowy 441 m2. Wyposażenie działki w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz. Nieruchomość jest ogrodzona. Teren płaski, w części niezabudowanej – utwardzony. Budynki znajdujące się na nieruchomości objęte są ochroną konserwatorską na mocy Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla terenu dz. nr 90/7 nie ma obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, uchwalonym Uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., dz. nr 90/7 położona jest w jednostce planistycznej S.P.02 – o kierunkach zagospodarowania: funkcja dominująca – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej i wysokiej intensywności; funkcje uzupełniające – usługi, w tym usługi publiczne.

all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Save

Save

Save

Next Work