Multifunctional building at Heyke street

Created for Poland in 2016

We have done

  1. Exterior

Projekt koncepcyjny i analiza możliwości inwestycyjnych dla działki przy ul. Heyki w Szczecinie.

Dokumentacja stanowiła szkicową analizę możliwości zainwestowania oraz potencjału inwestycyjnego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Heyki w Szczecinie. Celem opracowania była możliwie czytelna prezentacja najważniejszych danych liczbowych oraz najistotniejszych zapisów prawnych dotyczących przedmiotowej nieruchomości.

Analiza została przeprowadzona na podstawie wszystkich dostępnych dokumentów oraz wiedzy i doświadczenia zespołu projektowego. Wartości liczbowe, przedstawione w opracowaniu podano szacunkowo, jednak stanowiły one realne wielkości wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustawy „Prawo budowlane”, rozporządzenia dotyczącego „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz innych przepisów szczegółowych.

Autorzy

arch. Karol Nieradka

Model funkcjonalny


 

all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Next Work